עדה המצבה

דף הביתרבי אבדימי דמן חיפה - אמורא ארץ ישראלי.


נטמן בחיפה, בבית העלמין הישן.תולדותיו של ר' אבדימי דמן חיפה מתוך "פרויקט השו''ת":

אמורא ארץ ישראלי בדור השני - שלישי. מסר בשם ריש לקיש (ירו', סוכה פ"א ה"א). מתלמידיו: רבי אבהו (ירו', מו"ק פ"ג ה"ה) ור' זירא (ירו', תרומות פ"ג ה"ג). מושבו היה בחיפה, שם היה מורה הוראה (ירו', עירובין פ"ב ה"א).

מראות הציון שעל קברו מבפנים:
 


דף הבית

עֵדָה הַמַּצֵּבָה © שלמה - רעיון ובניית האתר, צילום חלק מהתמונות.